Świadczenia niepieniężne

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 1. Praca socjalna
 2. Bilet kredytowany
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 4. Składki na ubezpieczenie społeczne
 5. Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 6. Sprawienie pogrzebu
 7. Poradnictwo specjalistyczne
 8. Interwencja kryzysowa
 9. Schronienie
 10. Posiłek
 11. Niezbędne ubranie
 12. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
 13. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
 14. Mieszkanie chronione
 15. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 16. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

Dodana: 30 kwiecień 2019 22:13

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 22:13