INFORMACJA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci:

 1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (Wyjaśnienie świadczenia) przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowe – wniosek do pobrania, klauzula.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia rodzinne oraz informację w tych sprawach można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 lub pod numerami telefonów:  85-71 85 257 w.20,w. 21,w.23,w.24, 85 -71 85 157.

 1. Świadczeń  rodzinnych, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:
  • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu:
   • urodzenia dziecka,
   • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
   • samotnego wychowywania dziecka,
   • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
   • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
   • rozpoczęcia roku szkolnego,
   • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 2. Świadczeń opiekuńczych wynikających z niepełnosprawności:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Druki wniosków o świadczenia rodzinne można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce Druki do pobrania lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 4) Wasilków ul. Supraślska 21.

 1. Świadczeń z pomocy społecznej :
  1. świadczenia pieniężne, w szczególności:
   • zasiłek okresowy
   • zasiłek celowy na żywność lub posiłek
   • zasiłek stały
  2. świadczenia niepieniężne, w szczególności:
   • - posiłek
   • - praca socjalna

Громадяни України, які легально в’їхали на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року, якщо вони заявляють про свій намір залишитися на території Республіки Польща та були внесені до реєстру PESEL, вони мають право на допомогу у вигляді:

 1. Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу на утримання (Роз’яснення допомоги), зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та оплату житла – посилання на заявку для завантаження, klauzula.

Заяву на одноразову грошову допомогу та сімейну допомогу та інформацію з цих питань можна отримати в Муніципальний центр соціальної допомоги у Василькові або за телефонами: 85-71 85 257 w.20,w. 21,w.23,w.24, 85 -71 85 157.

 1. Сімейні пільги відповідно на умовах та в порядку, визначених положеннями Закону про сімейні допомоги, за винятком умови наявності посвідки на проживання з приміткою «доступ до ринку праці»:
  • Сімейна допомога разом з надбавками на:
   • мати дитину,
   • догляд за дитиною під час перебування у відпустці по догляду за дитиною,
   • самостійно виховувати дитину,
   • виховання дитини у багатодітній родині,
   • навчання та реабілітація дитини-інваліда,
   • початок навчального року,
   • дитина, яка навчається у школі поза місцем проживання.
  • Одноразова допомога при народженні дитини.
 2. Допомоги по догляду внаслідок інвалідності:
  • допомога по догляду,
  • допомога по догляду,
  • надбавка за спеціальний догляд.

Бланки заяв на сімейні пільги можна завантажити на веб-сайті MOPS у Василькові у розділі Завантаження або вза місцезнаходженням Муніципального центру соціальної допомоги (кім. 4) у Васильківi, вул. Супрасльська 21.

 1. Соціальна допомога:
  1. грошові виплати, зокрема:
   • періодична надбавка
   • окрема надбавка на харчування або їжу
   • постійна надбавка
  2. безготівкові виплати, зокрема:
   • їжа
   • соціальна робота

Dodana: 23 marzec 2022 18:17

Zmodyfikowana: 23 marzec 2022 18:17