Asystent rodziny

ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z art.179 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku /Dz.U. z 2017r. poz.697 z późn. zmianami/ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizowane są działania skierowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Podejmowane i realizowane działania mają na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tychże funkcji, jak również zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do życia i rozwoju. Pod opieką może jednocześnie pozostawać nie więcej niż 15 rodzin, gdzie liczba ta jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań. Asystent rodziny jest przyjacielem, doradcą, kreatorem przyszłości, pomaga wykorzystywać zasoby do radzenia sobie z codziennością, zachęca i wspiera podejmowanie działań. Asysta rodzinna opiera się na fundamentalnej zasadzie pomocniczości, partnerstwie, współpracy, dobrowolności. Powyższe zadanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje asystent rodziny Magdalena Tynkiewicz oraz Magdalena Bychowska. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka, współpracując przy tym z rozmaitymi instytucjami, organizacjami.

Dodana: 30 kwiecień 2019 22:34

Zmodyfikowana: 19 październik 2023 08:44