Asystent rodziny

ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z art.179 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku /Dz.U. z 2017r. poz.697 z późn. zmianami/ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizowane są działania skierowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Podejmowane i realizowane działania mają na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tychże funkcji, jak również zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do życia i rozwoju. Pod opieką może jednocześnie pozostawać nie więcej niż 15 rodzin, gdzie liczba ta jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań. Asystent rodziny jest przyjacielem, doradcą, kreatorem przyszłości, pomaga wykorzystywać zasoby do radzenia sobie z codziennością, zachęca i wspiera podejmowanie działań. Asysta rodzinna opiera się na fundamentalnej zasadzie pomocniczości, partnerstwie, współpracy, dobrowolności. Powyższe zadanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje asystent rodziny Magdalena Tynkiewicz oraz Magdalena Bychowska. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka, współpracując przy tym z rozmaitymi instytucjami, organizacjami.

RODZINY WSPIERAJĄCE

              Działania rodzin wpierających zostały określone w art. 29 – 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Rodzina wspierająca przy współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest na wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych, wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomocy dzieciom w nauce, udzielania wskazówek w takich obszarach życia, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie domowego budżetu oraz gospodarstwa domowego, udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, modelowania prawidłowych postaw.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (tj. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum, na basen).

 

Zapraszamy do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Warunki pełnienia funkcji rodziny wspierającej:

 • złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 ;
 • umożliwić pracownikowi socjalnemu sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego;  
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 • podpisać umowę, która określa zasady wspierania oraz możliwość zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina, która:

 • posiada stałe źródło utrzymania;
 • posiada pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia;
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne;

Dodana: 30 kwiecień 2019 22:34

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2023 14:25