Procedury udzielania pomocy społecznej

Procedury udzielania pomocy społecznej

  1. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:
   • osoby zainteresowanej;
   • jej przedstawiciela ustawowego;
   • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
   Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.
  2. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 w godzinach pracy   
   • poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 7:30 – 15:30
   • wtorek: 9:00 – 17:00
  3. Wpływ wniosku o pomoc rozpoczyna postępowanie administracyjne – w ciągu miesiąca zostanie wydana decyzja administracyjna w sprawie pomocy o jaką ubiega się Wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach termin wydania decyzji może ulec przedłużeniu, a Wnioskodawca jest o tym informowany na piśmie.
  4. W ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, rodziny. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Podczas wywiadu precyzowane są potrzeby Wnioskodawcy oraz określane formy pomocy, prowadzona praca socjalna przez pracownika socjalnego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o świadczenia z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia.

 1. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.
 2. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.
 3. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.
 4. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
 5. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować Ośrodek, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
 6. Świadczenia pieniężne są wypłacane w kasie Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w terminie określonym w decyzji.
 7. Od decyzji służy prawo odwołania - w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji.

Przesłanki uzasadniające przyznawanie świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu /art. 7 ustawy o pomocy społecznej/:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą;
 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 12. alkoholizmu lub narkomanii;
 13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł netto /jest to tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej/;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto /jest to tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie/;
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie /tzw. kryterium dochodowe rodziny/.

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej /art. 7 ustawy o pomocy społecznej/.

Kryterium dochodowe rodziny oblicza  się mnożąc kwotę 600 zł przez liczbę osób w rodzinie /np. kryterium dla 4-osobowej rodziny wynosi 2.400 zł).

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;/li>
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie ustawy o Radzie Ministrów;
 • pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie o repatriacji;
 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 • zwrotu kosztów, o których mowa w ustawie – Prawo oświatowe;
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie o rodzinnym kapitale opiekuńczym;
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna o którym mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3;
 • kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne;
 • kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie o dodatku osłonowym;
 • świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego, nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego

Dodana: 12 czerwiec 2019 18:19

Zmodyfikowana: 5 luty 2022 13:36