Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Od dnia 1 listopada 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie, która pobiera zasiłek pielęgnacyjny w innym organie,
  • jeżeli członkowi rodziny osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wypłata  zasiłku pielęgnacyjnego

  1. przelew na konto bankowe
  2. przekaz pocztowy

Dodana: 12 czerwiec 2019 18:42

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2021 13:48