Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie posiada alternatywy w postaci tekstu.
 • Mapa lokalizacji urzędu nie jest dostępna.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Żyłkowska.
 • E-mail: e.zylkowska@mops.wasilkow.pl
 • Telefon: +48 85 718 52 57

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie
 • Adres: ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków
 • E-mail: sekretariat@mops.wasilkow.pl
 • Telefon: +48 85 718 52 57

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie znajduje się w części parterowej budynku Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Supraślskiej 21. Do lokalu wchodzi się od strony zachodniej wejścia głównego budynku OHP. Budynek jest oznakowany tablicą informacyjną z czerwonym tłem o treści „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie”. Znajduje się w odległości około 700 m od najbliższego przystanku autobusu komunikacji miejskiej linii numer 100. 

W sąsiedztwie wejścia do budynku znajduje się mały parking. Ogólnodostępny parking położony jest w odległości około 50 metrów, nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 

Nawierzchnia prowadząca do lokalu ułożona kostką brukową, częściowo płytą chodnikową,   występują krawężniki, a przed samym wejściem zastosowano płyty z terakoty z zabezpieczającą matą antypoślizgową. Brak zainstalowanego sygnalizatora – dzwonka przy wejściu do siedziby. Przy drzwiach wejściowych jednoskrzydłowych jest zróżnicowanie poziomu nawierzchni, próg. Wchodzi się bezpośrednio na klatkę schodową z 8 stopniami, posiadającą jednostronną poręcz, a krawędzie schodów oznakowane kontrastową taśmą. Za kolejnymi drzwiami, szklanymi, jednoskrzydłowymi znajduje się wąski korytarz, w którym po prawej stronie  mieszczą się 3 biurka i krzesła dla interesantów.  

Po prawej i lewej stronie korytarza znajdują się pomieszczenia pracownicze. Na końcu korytarza po lewej stronie kolejne pomieszczenia pracowników.

W budynku nie ma windy, brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

W siedzibie znajdują się graficzne oznaczenia drogi ewakuacyjnej. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osobom na wózkach umożliwia się wejście do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@mops.wasilkow.pl.

Dodana: 22 wrzesień 2020 20:19

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2020 20:19