Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny - informacja na rok 2022

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 9, złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 04.01.2022 r.) do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

--

Od 1 stycznia 2014 r. najubożsi mieszkańcy gminy Wasilków mogą starać się o częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej, jeżeli mają przyznany dodatek mieszkaniowy i są wrażliwymi odbiorcami energii elektrycznej.

Zgodnie z prawem energetycznym, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, i która jest jednocześnie stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wyznacza w Obwieszczeniu Minister Klimatu na okres od maja do kwietnia roku przyszłego.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.
dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną 12,09 zł miesięcznie
dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób 16,79 zł miesięcznie
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób 20,15 zł miesięcznie

Dodatek energetyczny przyznaje Burmistrz Wasilkowa, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany w zależności od oświadczenia wnioskodawcy:

na rachunek bankowy osoby wnioskującej, lub

na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Wymagane dokumenty 

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Miejsce złożenia wniosku

Osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul. Supraślska 21.

Rozpatrzenie złożonego wniosku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wolny od podatku dochodowego.

Informacje w zakresie ubiegania się o przyznanie dodatku energetycznego można uzyskać pod nr tel. 85 718 51 57.

Dodana: 26 kwiecień 2021 19:13

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2022 18:02