Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie w roku 2023 przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Kluczowe informacje o programie

Cel

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

 Adresaci

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne).

 W czym pomoże asystent?

 • w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym
 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Jak zgłosić się po pomoc?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie po otrzymaniu środków na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby  Niepełnosprawnej” – edycja 2023” będzie mógł  przyznać usługę asystenta osobistego. Wszelkie informacje dotyczące Programu można uzyskać pod numerem telefonu 85 718 52 57  lub po wcześniejszym umówieniu się bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Supraślskiej 21 w Wasilkowie.  

WAŻNE !!!

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Osoby  zainteresowane  prosimy o dostarczenie do MOPS w Wasilkowie wypełnionej  Karty zgłoszeniowej do Programu wraz z wymaganymi dokumentami tj. kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Wszelkie informacje o Programie opublikowane są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Dodana: 13 styczeń 2023 15:27

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2023 00:05