Druki do pobrania

Świadczenia rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego SR-1(7) 

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych ZSR-05(5) 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka SR-2(7)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego SR-7(7) 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu 

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ZSR-07(1) 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o przyznanie finansowanej przez Gminę Wasilków jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

 

Świadczenia opiekuńcze

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego SR-3(6) 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego SR-5(7) 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego SR-4(7) 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego FA-1(3) 

Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji FA-2 

Oświadczenie o dochodach ZFA-03(5) 

 

 

Karta dużej rodziny

Wniosek (od2019r.)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Oświadczenie o pozostawieniu w pieczy zastępczej

 

Pozostałe druki

Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z tytułu rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania 

Zaświadczenie o dochodzie 

Zaświadczenie lekarskie do becikowego

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Oświadczenie dotyczące przebywania poza granicami kraju  

 

Pomoc społeczna

Zaświadczenie o dochodach 

Podanie o udzielenie pomocy społecznej  

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaświadczenie psychologa

Zaświadczenie lekarza psychiatry

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa)  

Oświadczenie o stanie majątkowym  

Wniosek o wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na konto- właściciel konta 

Wniosek o wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na konto wskazanej osoby 

Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja dochodów do dodatku mieszkaniowego

Zaświadczenie o dochodzie pracownika

Oświadczenie o dochodzie przedsiębiorcy zasady ogólne

Informacja dodatkowa o dochodach w świetle ustawy o dodatkach mieszkaniowych 

 

Dodatek energetyczny

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

Dodana: 18 czerwiec 2019 19:33

Zmodyfikowana: 16 maj 2023 16:48