Druki do pobrania

Świadczenia rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego SR-1(3) 

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych ZSR-05(1) 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka SR-2(5)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego SR-7(3) 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu 

 

Świadczenia opiekuńcze

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego SR-3(3) 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego SR-5(4) 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego SR-4(3) 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego FA-1(3) 

 

Świadczenie wychowawcze 500+

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1(4)  (druk obowiązuje od 1 lipca 2019r.) 

 

Świadczenie Dobry Start 300+

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start SDS-1(1) 

Karta dużej rodziny

Wniosek (od2019r.)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Oświadczenie o pozostawieniu w pieczy zastępczej

 

Pozostałe druki

Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z tytułu rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania 

Zaświadczenie o dochodzie 

Zaświadczenie lekarskie do becikowego

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

 

Pomoc społeczna

Zaświadczenie o dochodach 

Podanie o udzielenie pomocy społecznej  

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaświadczenie psychologa

Zaświadczenie lekarza psychiatry

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa)  

Oświadczenie o stanie majątkowym  

Wniosek o wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na konto- właściciel konta 

Wniosek o wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na konto wskazanej osoby 

 

Dodana: 18 czerwiec 2019 19:33

Zmodyfikowana: 9 listopad 2020 13:26