POMOC LEKOWA 2024-2026

Dnia 18 czerwca 2022 r. została przyjęta uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Wasilków

Kto może ubiegać się o pomoc lekową:

Mieszkańcy gminy Wasilków:

 • osoby niezdolne do pracy z tytułu wieku (tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach)
 • osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym,
 • osoby niepełnosprawne (dzieci, osoby dorosłe)

Kryteria, jakie należy spełnić:

 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1940 zł
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200 zł

Wysokość pomocy:

 • miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekraczają łącznie kwotę 30 zł
 • 1 osoba uprawniona w rodzinie lub samotna do wys. 180 zł
 • 2 osoby uprawnione w rodzinie do wys. 270 zł
 • 3 osoby uprawnione w rodzinie do wys. 360 zł

W jaki sposób ubiegać się o pomoc lekową:

O pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu na podstawie wniosku

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania wydatków na leki (druk wniosku można otrzymać w Ośrodku Pomocy  dostępny też jest na stronie internetowej MOPS)

  • dowody potwierdzające wystawienie recepty na nazwisko osoby uprawnionej (wnioskodawcy lub uprawnionego członka rodziny prowadzącego z nim wspólne  gospodarstwo domowe)
   Uwaga: przyjmowane są tzw. e-recepty (w szczególności: wydruk informacji o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej, którą wydaje osoba wystawiająca receptę lub adnotacja apteki potwierdzająca jej wystawienie)
  • dokumenty potwierdzające zakup leków na podstawie recepty, wystawione przez aptekę (np. faktura lub rachunek imienny zawierające dane osoby, na rzecz której  nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty)
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby/rodziny
  • oraz:
   • w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym: zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania)
   • w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności)
   • w przypadku osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku: okazanie dowodu osobistego potwierdzającego wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

UWAGA !

 • W dokumentach potwierdzających zakup leków powinny być wyszczególnione wszystkie leki z recepty lub ich część, ale nie powinny one zawierać innych leków, niż leki z recepty
 • Dokumenty potwierdzające zakup leków muszą być wystawione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • Dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
 • Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia
 • W przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego dokumenty potwierdzające zakup leków powinny zawierać adnotację apteki potwierdzającą ten fakt

Pomoc nie przysługuje:

 • w przypadku, gdy osobie składającej wniosek lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki, pomoc w formie usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie
 • mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Dodana: 30 czerwiec 2022 21:57

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2024 08:43