Wasilkowskie Centrum Seniora

 

logo-WCS.jpg

„Wasilkowskie Centrum Seniora”

Gmina Wasilków otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie Wasilkowskiego Centrum Seniora w ramach Projektu nr RPPD.07.02.02-20-0025/21 pt. „Wasilkowskie Centrum Seniora” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.02-20-0025/21-00 z dnia 31 stycznia 2022 r. w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Poniżej znajdziecie Państwo opisy wszystkich zajęć realizowanych w ramach Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami realizowanych zajęć.

Wasilkowskie Centrum Seniora zlokalizowane przy ulicy Dwornej 19, 16-010 Wasilków działalność rozpoczęło w marcu 2023 roku. Funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dla osób starszych prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie. Wasilkowskie Centrum Seniora jest instytucją wspierającą ludzi starszych, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także instytucją chroniącą seniorów przed samotnością i wykluczeniem. Wszystkie działania prowadzone w jednostce nakierowane są na utrzymanie seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej i zaspokojenie potrzeb ludzi starszych.

Głównym celem jednostki jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób w wieku 65 lat i więcej potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub niepełnosprawnych poprzez realizację usług opiekuńczych w budynku przy ulicy Dwornej 19 (30 osób), opiekę w miejscu zamieszkania (20 osób) oraz wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez wykorzystanie teleopieki (50 osób). Działalność Wasilkowskiego Centrum Seniora polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu gorących posiłków oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów wynikających z wieku i stanu zdrowia. Infrastruktura jednostki pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego, a jej działalność sprzyja integracji społecznej, a także nawiązywaniu więzi towarzyskich i przyjaźni.

Zakres usług świadczonych przez Wasilkowskie Centrum Seniora obejmuje w szczególności:

  • opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb,
  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej czy bieżące wsparcie w rozwiązywaniu spraw życia codziennego, np. udzielanie pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami,
  • dwa posiłki dziennie,
  • dostęp do niezbędnego wyposażenia codziennego użytku, w tym wyposażenia specjalistycznego takie jak sprzęt rehabilitacyjny czy sprzęt komputerowy,
  • organizację wydarzeń towarzyszących, w tym ognisk oraz wieczorków tanecznych,
  • indywidualne wsparcie specjalistyczne w zakresie poradnictwa psychologicznego, fizjoterapii oraz poradnictwa prawnego,
  • zajęcia grupowe, w tym zajęcia muzykoterapii, zajęcia kina seniora, zajęcia z obsługi urządzeń komputerowych, warsztaty stylistyczne, zajęcia sportowe, zajęcia edukacji zdrowotnej, w tym spotkania z lekarzami,
  • usługę całodobowego objęcia teleopieką,
  • usługę asystencją/opiekuńczą, w tym pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej.

W ramach Projektu Wasilkowskie Centrum Seniora zapewniało wsparcie seniorom o zmniejszonej sprawności psychoruchowej spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością, wiekiem, zapobiegała poczuciu osamotnienia. Działalność Wasilkowskiego Centrum Seniora przyczyniła się do poprawy jakości życia seniorów, pomagała w integracji i zachęcała do rozwijania aktywności. Zwiększyła zaangażowanie seniorów w płaszczyznach społecznych zarówno w środowisku lokalnym jak i senioralnym na terenie jednostki. Przyczyniła się do poprawy kondycji psychofizycznej wśród uczestników placówki, do zwiększenia świadomości i wiedzy na tematy zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, do podwyższenia umiejętności interpersonalnych. Uczestnictwo w zajęciach poszerzyło horyzonty wiedzy uczestników w różnych płaszczyznach życia. Codzienne zajęcia aktywności ruchowej i kinezyterapii poprawiały sprawność fizyczną uczestników i utrzymywały ją na zamierzonym poziomie.

 Zapraszamy do Wasilkowskiego Centrum Seniora!

 Więcej informacji pod nr tel.: 85 718 52 57

Dodana: 28 maj 2024 12:37

Zmodyfikowana: 28 maj 2024 12:37