Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę w zakresie zadań własnych, jako forma pomocy państwa osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie udźwignąć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyznaje go na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego Burmistrz Wasikowa w drodze decyzji administracyjnej. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby, które spełniają jednocześnie 3 kryteria:

 1. posiadają tytuł prawny do zamieszkania,
 2. nie przekraczają określonego ustawą dochodu,
 3. spełniają wymogi metrażowe.

Osoby posiadające tytuł prawny:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Kryterium dochodowe

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie powinien przekraczać:

 • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2 189,04 zł,
 • 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 563,60 zł.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Najniższa emerytura od marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa GUS, na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Normy powierzchni użytkowej

Ze względu na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, powierzchnia lokalu nie może przekraczać:

normatywna powierzchnia (m²)

ustępstwa dopuszczone w ustawie (+30 %)

(m2)

dla 1 osoby 35 45,5
dla 2 osób 40 52
dla 3 osób 45 58,5
dla 4 osób 55 71,5
dla 5 osób 65 84,5
dla 6 osób 70 91

Dodatkowe warunki:

 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2,
 • normatywną powierzchnię zwiększa się o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszającasię na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • w wypadku najmu czy podnajmu, za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez najemcę uważa się powierzchnię zajmowanych przez niego pokoi oraz proporcjonalną do ilości zajmujących cały lokal osób część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych,
 • dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%, lub o 50% pod warunkiem,
  że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%,
 • dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Dodatek mieszkaniowy nie może być wyższy od 70% wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższy niż 2% najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe, ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, tj.:

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu,

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą: energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Nie uwzględnia się wydatków poniesionych z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłat za gaz przewodowy i energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Wymagane dokumenty

Wraz z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzonym także przez zarządcę domu w punktach 2-5, 7-9, 12) należy złożyć deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Ponadto właściciel domu jednorodzinnego składa dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Osoba inna niż zarządca domu, uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny, zobowiązana jest złożyć stosowne oświadczenie, potwierdzające informacje zawarte we wniosku (o ile nie potwierdziła ich wcześniej we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego).

Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, osoba pobierająca dodatek zobowiązana jest udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji i inne dokumenty, które organ uzna za niezbędne do przedłożenia, w zależności od sytuacji osobistej/dochodowej. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W praktyce oznacza to, że składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego np. w kwietniu, po spełnieniu wszystkich określonych kryteriów, dodatek będzie przysługiwał za okres od maja do października.

Pobierający należności za lokale mieszkalne, ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, obejmujących pełne 2 miesiące. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty wydania decyzji o wstrzymaniu, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w ww. terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie, po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

Osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych, aby zachować ciągłość w jego otrzymywaniu powinny składać wnioski w ostatnim miesiącu, do którego mają przyznany obecny dodatek (np. jeśli dodatek mieszkaniowy przyznany był na okres od maja do października, kolejny wniosek należy złożyć w październiku).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Dodatek mieszkaniowy (oraz ryczałt jeśli przysługuje) wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (w tym właścicielowi domu jednorodzinnego).

Informacje w zakresie ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać pod nr tel. 85 718 51 57.

Dodana: 26 kwiecień 2021 19:11

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2021 19:11