Historia MOPS w Wasilkowie

Historia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Na podstawie Uchwały Nr XIII/70/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wasilkowie z dnia 15 marca 1990 roku Naczelnik Miasta i Gminy Zarządzeniem nr 4/90 z dnia 21 maja 1990 roku utworzył z dniem 1 czerwca 1990 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie. Ośrodek miał być samodzielną jednostką organizacyjną  i budżetową podległą Naczelnikowi Miasta i Gminy. Teren działania miał obejmować miasto i gminę Wasilków. Nadzór merytoryczny nad nim miał sprawować Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Białymstoku. Opracowany Statut jako załącznik do Zarządzenia określał: zadania Ośrodka, stanowiska pracy (kierownik, pracownicy socjalni w terenie, aspirant pracy socjalnej) oraz zakres ich czynności. Ośrodek miał więc prowadzić całokształt spraw w zakresie pomocy społecznej. Zawarto dwa porozumienia: pomiędzy Naczelnikiem Miasta i gminy a powołanym kierownikiem ośrodka i w sprawie powierzenia zadań z pomocy społecznej należących do terenowego organu administracji państwowej oraz o prowadzeniu przez Urząd obsługi finansowej. Przekazano do Ośrodka etat i pracownika prowadzącego dotychczas sprawy pomocy społecznej w Urzędzie. Do czerwca 1990r. pomoc społeczna podlegała Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej. Pracownicy byli zatrudnieni w Terenowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Białymstoku. Uchwałą Nr XVI/44/91 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 12.02.1991r. upoważniono kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz wykonywania zadań własnych gminy. Pierwszy statut został przyjęty załącznikiem do zarządzenia nr 4/90 przez Naczelnika Miasta i Gminy dnia 21 maja 1990r. Był to pierwszy dokument na podstawie którego realizowano zadania pomocy społecznej w nowo powstałych strukturach samorządowych. Powyższy dokument został dopracowany w 1997 roku i przyjęty jako załącznik do Uchwały Nr XXXII/159/97 Rady Miejskiej w Wasilkowie dnia 30.09.1997roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej Gminy, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek podlegał Radzie Miejskiej w Wasilkowie, a nadzór merytoryczny nad jego działalnością sprawował Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Białymstoku. W związku z reformą administracyjną kraju w 1999 roku nadzór merytoryczny sprawuje Podlaski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Społecznych w Białymstoku ul. Mickiewicza 3.

Dodana: 30 kwiecień 2019 22:17

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 22:30