Nabór na stanowisko urzędnicze - Księgowy

Wasilków, 2024-03-12

111.01.2024

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie

ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko urzędnicze –KSIĘGOWY  – 1 etat
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie

 

 

 1. Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Wymagania niezbędne na stanowisku:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe;
  4. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  5. wykształcenie zgodne z art. 54 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), tj. osoba spełnia jeden z poniższych warunków:
   • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów prawa i aktów wykonawczych, dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, tj.: 
   • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
   • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
   • ustawy z dnia 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych,
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   • innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek.
  2. znajomość przepisów prawa i aktów wykonawczych, związana z zakresem wykonywanych zadań:
   • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz regulacji prawnych z zakresu sprawozdawczości budżetowej,
   • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
   • ustawy z dnia 25 marca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
   • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
   • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  3. umiejętność obsługi komputera, programów pakietu office (Word, Excel, Microsoft) i urządzeń biurowych;
  4. znajomość programu finansowo-księgowego KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA – Usługi informatyczne INFO-SYSTEM T. i R. Groszek);
  5. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
  6. zdolności organizacyjne, samodzielność w pracy, terminowość;
  7. umiejętność analitycznego myślenia;
  8. systematyczność, dokładność;
  9. odpowiedzialność;
  10. umiejętność w komunikacji oraz pracy w zespole;
  11. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. prowadzenie spraw płacowych Ośrodka;
  4. obsługa bankowości elektronicznej – terminowe dokonywanie opłat i rozliczeń;
  5. dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług;
  6. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka, prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;
  7. przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania;
  8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika OPS;
  9. opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego;
  10. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności tych dokumentów;
  11. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków;
  12. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej;
  13. nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;
  14. sporządzanie naliczeń odpisów na ZFFŚ, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa;
  15. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów;
  16. kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzanych w Ośrodku (rozliczanie inwentaryzacji rocznych);
  17. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji na danym stanowisku;
  18. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo ̶ księgową jednostki;
  19. współpraca ze Skarbnikiem Gminy Wasilków;
  20. prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw;
  21. wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika MOPS w Wasilkowie, nieujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy księgowego.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. CV (życiorys);
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. kserokopie świadectw pracy;
  5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  6. kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  7. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do dostarczenia w ciągu 2 tygodni od dania zawarcia umowy dokumenty potwierdzającego w/w dane z Krajowego Rejestru Karnego);
  8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z  pełni praw publicznych;
  9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
  10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru, tj. podpisanie klauzuli zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.
  11. oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;
  12. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem.

 1. Dokumenty dodatkowe:
  1. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
  2. inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje.
 2. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
  1. umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Kodeksie Pracy;
  2. normy czasu pracy: przeciętnie 8-godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu;
  3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  4. praca na stanowisku wymaga umiejętności współdziałania z współpracownikami na stanowiskach urzędniczych oraz z innymi osobami i instytucjami. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami bhp.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów ̶  do dnia 22.03.2024 r. do godz. 15:00:
  1. Osobiście ̶  w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 w godzinach pracy Ośrodka, tj. we wtorki w godz. 09:00 - 17:00 oraz w   pozostałe dni robocze w godz. 07:30 – 15:30, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze KSIĘGOWY  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
   w Wasilkowie”;
  2. drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze KSIĘGOWY  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie”.

 

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Ośrodka. Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do MOPS w Wasilkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w MOPS w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie w BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie (https://bipmops.wasilkow.pl/) oraz na stronie internetowej MOPS w Wasilkowie (http://www.mops.wasilkow.pl/) i tablicy ogłoszeń Ośrodka. Dokumenty osób niezakwalifikowanych będzie  można odebrać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie,
ul. Supraślska 21, w terminie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru, tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, tel. 85 718 52 57, e-mail: sekretariat@mops.wasilkow.pl jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie. Mogą się Państwo kontaktować w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: iod@mops.wasilkow.pl.

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Oświadczenia.
 3. Klauzula.

Dodana: 12 marzec 2024 11:31

Zmodyfikowana: 12 marzec 2024 11:31