Świadczenie pielęgnacyjne wg. przepisów od 01.01.2024r.

Od 01stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która zakłada zmianę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie – świadczenie wspierające oraz zmienione zostały warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2024 r.

Od stycznia 2024 r. obowiązują dwa rodzaje świadczenia pielęgnacyjnego:

 • osoby, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do 31.12.2023r. uzyskają możliwość wybrania, czy chcą pozostać na „starych zasadach”, czy ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na „nowych zasadach”,
 • osoby ubiegające się o świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2024 r. nie mają możliwości wyboru – obowiązują ich wyłącznie „nowe zasady” (nie dotyczy opiekunów, którzy kontynuują pobieranie świadczenia rozpoczęte przed 31.12.2023 r. w związku z wygaśnięciem orzeczenia).

W momencie ukończenia 18 roku życia przez osobę z niepełnosprawnością nad którą sprawowana jest opieka, traci  się prawo do świadczenia i nie będzie ono już wypłacane (,,na nowych zasadach”). Pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością może się ubiegać o świadczenie wspierające u ZUS.

Osoby, które pozostają na „starych zasadach” dysponują możliwością pobierania świadczenia pielęgnacyjnego po ukończeniu 18 roku życia przez osobę z niepełnosprawnością pod warunkiem, że:

 • nie korzysta ona ze świadczenia wspierającego,
 • wniosek o świadczenie pielęgnacyjne zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia w przypadku zakończenia ważności orzeczenia i wydania nowego orzeczenia (ważne jest aby wniosek o nowe orzeczenie został również złożony w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia).

Świadczenie pielęgnacyjne na „starych zasadach”:

 Osoby, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do 31.12.2023 r.:

 • w dalszym ciągu będą korzystały ze świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach,
 • będą mogły pobierać świadczenie pielęgnacyjne, pomimo ukończenia przez osobę niepełnosprawną 18 roku życia,

natomiast nie będą mogli:

 • podjąć zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • kontynuować pobierania świadczenia, jeżeli pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością ubiega się o świadczenie wspierające,
 • korzystać z kilku świadczeń łącznie (pobierać świadczenie na więcej niż jedną osobę z niepełnosprawnością).

Świadczenie pielęgnacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. na „nowych zasadach”

Świadczenie pielęgnacyjne na „nowych zasadach” przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (osoba z niepełnosprawnościami po ukończeniu pełnoletności ma uprawnienia do ubiegania się o świadczenie wspierające) tzw. pkt 7 i 8 na orzeczeniu „wymaga”.

 

 

Według nowych zasad osoba sprawująca opiekę może:

 • pracować lub podejmować inną pracę zarobkową,
 • mieć ustalone m.in. prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego,
 • pobierać podwyższone o 100% świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko, nad którym sprawuje opiekę legitymujące się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności (należy złożyć wniosek o podwyższoną kwotę świadczenia),

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością na „nowych zasadach” mogą podejmować zatrudnienie. Warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na „nowych zasadach” jest sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Podejmując zatrudnienie kwota świadczenia pielęgnacyjnego nie jest pomniejszana. Nie ma też limitu osiągniętego dochodu z tytułu zatrudnienia przez opiekuna.

W celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego nie ma potrzeby ponownego ubiegania się o nowe orzeczenie, jeżeli jest ono obowiązujące.

Do świadczenia pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2024r. wynosi 2.988,00 zł miesięcznie – co roku jest waloryzowana.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA:

,,STARYCH ZASADACH”

,,NOWYCH ZASADACH”

brak limitu wieku osoby z niepełnosprawnością do, którego świadczenie pielęgnacyjne przysługuje

przysługuje na dziecko do 18 roku życia

nadal obowiązuje zakaz pracy opiekuna

możliwość podejmowania pracy przez opiekuna – bez limitu dochodu, kwota świadczenia pielęgnacyjnego nie jest pomniejszana

brak możliwości pobierania emerytury przez opiekuna

możliwość pobierania emerytury przez opiekuna

ubieganie się przez osobę z niepełnosprawnością o świadczenie wspierające z ZUS wstrzymuje pobieranie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego

 

UWAGA! Wnioskowanie o świadczenie wspierające w ZUS powinno być zgłoszone w OPS – brak zgłoszenia skutkować może świadczeniami nienależnie pobranymi)

 

po osiągnięciu przez dziecko 18 roku życia możliwość ubiegania się o świadczenie wspierające z ZUS (nie jest to świadczenie opiekuna, lecz osoby z niepełnosprawnością)

aby zachować prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy zadbać o jego ciągłość (tj. w przypadku orzeczeń terminowych należy zadbać o ich kontynuację)

nie ma potrzeby ubiegania się o nowe orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli aktualne jest obowiązujące,

 

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością ubiegać się będzie o świadczenie wspierające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – MOPS:

 1. wstrzyma wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego (należy zgłosić organowi, że został złożony wniosek w ZUS o świadczenie wspierające);
 2. uzna wypłacone świadczenie pielęgnacyjne za nienależnie pobrane (osoba składając wniosek w ZUS o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie wspierające – możliwość uniknięcia świadczeń nienależnie pobranych po stronie opiekuna i obowiązku ich zwrotu wraz z odsetkami);
 3. odmówi przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli świadczenie wspierające zostanie przyznane (nawet w niższej kwocie).

Nie można pobierać równocześnie świadczenia wspierającego przez osobę z niepełnosprawnością oraz świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekuna.

Dodana: 2 luty 2024 13:13

Zmodyfikowana: 2 luty 2024 13:13