Zachowanie ważność niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres  ważność upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Dodana: 2 luty 2024 13:17

Zmodyfikowana: 2 luty 2024 13:17