Dodatek węglowy

ZMIANY ZASAD PRZYZNAWANIA DODATKU WĘGLOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie informuje, że od dnia 03 listopada 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatku węglowego.

Dodatek węglowy w kwocie 3 000 zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,
w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe;
 • kominek;
 • koza;
 • ogrzewacz powietrza;
 • trzon kuchenny;
 • piecokuchnia;
 • kuchnia węglowa;
 • piec kaflowy na paliwo stałe.

Powyższe źródła ogrzewania winny być zasilane paliwami stałymi oraz wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zmiana od dnia 3 listopada 2022 roku.

Dodatek węglowy przysługuje  osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane paliwami stałymi.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Zmiana od dnia 3 listopada 2022 roku.

Przyznanie dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego, które zajmuje odrębny lokal pod jednym adresem miejsca zamieszkania, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeśli w wyniku wywiadu środowiskowego ustalono:

 • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych;
 • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

W przypadku gdy pod jednym adresem w niewyodrębnionych lokalach zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła.

Osoby uprawnione do dodatku węglowego:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
 • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 000 zł dla gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwo stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Wywiad środowiskowy

 Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, Organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego (samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych). Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

W toku wywiadu środowiskowego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę
do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Zmiana od dnia 3 listopada 2022 roku.

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki  do jego przyznania istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu ustalenia prawa do tego dodatku. W takim przypadku przyznanie dodatku węglowego następuje w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany
we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 roku wypłaca się do 30 grudnia 2022 roku.

 Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ePUAP
 • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21, poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30; wtorek w godz. 9:00 – 17:00;  
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dodana: 17 sierpień 2022 17:09

Zmodyfikowana: 18 listopad 2022 06:27