PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ

 logo-teleopieka.png

W dniu 22.12.2023 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego – Marka Malinowskiego a Gminą Wasilków reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa – Adrianem Łuckiewicz oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Wasilkowie reprezentowanym przez Kierownika – Annę Trochim-Sidorkiewicz, została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 w ramach środków EFS Plus.

Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Udział w projekcie dla osób będących uczestnikami projektu jest bezpłatny.

Do kogo kierowane są usługi?:

Ze wsparcia będą mogli korzystać mieszkańcy i mieszkanki miasta i gminy Wasilków, potrzebujące/y wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniający, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby w wieku powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 18 lat,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 lat;
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 18 lat;

Usługi realizowane będą w okresie lipiec 2024r. – grudzień 2027r.

Gmina Wasilków oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie w ramach Programu teleopieki domowej będzie świadczyć następujące usługi:

 1. sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 2. usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami,
 3. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 4. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 5. usługi teleopiekuńcze

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Usługi sąsiedzkie będą obejmowały pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres usług obejmuje pomoc: w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, w wykonywaniu prac porządkowych w domu/mieszkaniu, w praniu odzieży i bielizny, w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach; informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami.

Usługa asystencka będzie obejmowała wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka będzie obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

Usługa asystencka będzie świadczona przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania będą obejmowały w szczególności:

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;
 2. opiekę higieniczną;
 3. pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą obejmowały usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi teleopiekuńcze.

Usługi teleopiekuńcze zapewnią możliwości całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z Centrum Teleopieki, dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zgłoszenia w formie papierowej można składać w siedzibie MOPS w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 21

Załączniki do pobrania: formularz zgłoszeniowy oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na dole strony.

 

logo-fedp.jpg

 

Tytuł

projektu

PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ – PROGRAM WSPARCIA POLITYKI SENIORALNEJ ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w   ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych

Realizatorzy

Województwo Podlaskie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie

Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy  Łomża

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Danówku

Zadania, działania

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci usług: sąsiedzkich, opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych, asystenckich - realizowanych w miejscu zamieszkania tj. świadczonych w społeczności lokalnej. Nowoczesne  technologie informacyjno-komunikacyjne (np. teleopieka, systemy przywoławcze) stanowią element kompleksowego wsparcia uczestnika projektu.

Dodatkowe wsparcie dotyczy realizacji szkoleń dla osób wykonujących usługi  sąsiedzkie i opiekuńcze.

Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego z  wyłączeniem miast: Białystok, Łomża, Suwałki. Z projektu skorzystają osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniające, co najmniej jedno z  kryteriów:

a)     wiek- powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;

b)     znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

c)      niepełnosprawność intelektualną w wieku od 18 lat;

d)     zaburzenie psychiczne w wieku od 18 lat.

oraz kadry projektu realizującej usługi społeczne.

 

Cel projektu

Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydłużenie okresu bezpiecznego pozostania uczestników projektu w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, w tym wzrost poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie szybkich reakcji na

sytuacje zagrażające życiu, dotarcie z usługami w formie „teleopieki” do grupy osób starszych i z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających dotychczas poza systemem pomocy.

Efekty, rezultaty

Wsparcie w postaci usług społecznych i szkoleń realizowane w ramach projektu, doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (kadry posiadającej kwalifikację do realizacji usług) oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.

Wartość projektu

 44 712 987,40 zł

 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (EFS+)

38 006 039,29 zł

#FunduszeE lub #FunduszeEuropejskie w przypadku wszelkich informacji

o projekcie.

 

 plakat-teleopieka.jpg

Dodana: 27 maj 2024 13:46

Zmodyfikowana: 1 lipiec 2024 14:41