Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wysokość zasiłku rodzinnego

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego

 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
 6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000zł

Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 14 września 2010 r. określił formę opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

Wymogu pozostawania pod opieką medyczną nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.

Dodatek przysługuje przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad jednym dzieckiem,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy (w celu wykazania zatrudnienia przez wskazany okres przynajmniej 6 miesięcy należy przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie),
 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzystała z zasiłku macierzyńskiego,
 5. korzysta ze świadczenia rodzicielskiego. 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

 • W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w przypadku gdy wnioskodawca wychowuje troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

 Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

 1. 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł na dziecko. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje w wysokości:

 1. 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 2. 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wypłata świadczeń rodzinnych

przelew na konto bankowe

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO I JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2022 roku

Zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub kopie nakazu płatniczego za 2022 rok

W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności

Kopię orzeczenia

W przypadku osób, które zmieniły pracę w 2022 roku

Kopie wszystkich PIT 11 i PIT 37 za 2022 rok oraz kopie świadectw pracy i kopię obowiązującej umowy

W przypadku osób, które podjęły zatrudnienie po roku 2022

Zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie za drugi miesiąc pracy(dochód oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskiwania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).

W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego za 2022 rok zawierające informacje o formie opłaconego podatku, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.

W przypadku osób rozwiedzionych

Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach.

W przypadku osób otrzymujących świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz o kwocie wyegzekwowanej w 2022 roku; w przypadku pełnoletnich osób uprawnionych zaświadczenie ze szkoły/uczelni

W przypadku osób otrzymujących stypendium socjalne/szkolne

 

 

 

Kopie wszystkich decyzji o otrzymywanym stypendium w roku 2022 (decyzje z 2021 i 2022r.) lub zaświadczenie o wysokości otrzymanego stypendium w 2022 roku.

 

W przypadku osób ubiegających się o Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Dodana: 12 czerwiec 2019 18:21

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2023 08:13