RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się przez e-mail: iod@mops.wasilkow.pl lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełniania obowiązków statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z obowiązujących przepisów prawa, polegających na realizowaniu zadań w zakresie pomocy społecznej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. a w niektórych szczególnych przypadkach na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych lub
   na podstawie stosownych umów podpisanych  z Administratorem,
  2. podmiotom uprawnionym przepisami prawa (organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa),
  3. podmiotom upoważnionym przez Panią/Pana.
 5. W zakresie wymaganym przepisami prawa, w niektórych przypadkach źródłem Pani/Pana danych mogą być jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, ZUS, KRUS, urzędy skarbowe i organy administracji publicznej, PUP, CEiDG, KRS, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, Pana/Pani rodzina. Otrzymywane dane to dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), które mają umożliwić kontakt z Panią/Panem w celu zapewnienia pomocy społecznej.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być brak możliwości świadczenia przez MOPS pomocy, o którą się Pani/Pan stara.
 10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przechowywane gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania, zwłaszcza wskazany w przepisach o archiwizacji.

Dodana: 6 wrzesień 2018 10:09

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2020 21:04